Lyndon Li's Blog

Get the latest git tag

Lyndon gitlinux

最近做 ci 用到需要获取最新的 git tag 信息,记录一下

git fetch --tags origin # 拉取远程tag信息
git checkout `git describe --abbrev=0 --tags --match "v[0-9]*" $(git rev-list --tags --max-count=1)` #获取最新的tag,关键点是中间的正则匹配需要根据项目来
Lyndon
一个保持清醒的沉睡者